2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione;sulcotrione (ISO)

CAS99105-77-8
EC619-394-6

List details

Základní informace

Stav Submitted
Navrhovatel Germany
Regulatorní program
 • Active substance in Plant Protection Products
Číslo položky podle přílohy VI nařízení CLP
 • 606-145-00-1

Klasifikace

Harmonizovaná klasifikace v době návrhu
 • Skin Sens. 1A, H317
 • Repr. 2, H361d
 • STOT RE 2, H373
 • Aquatic Acute 1, H400
 • Aquatic Chronic 1, H410
Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier
 • Skin Sens. 1A, H317
 • Carc. 2, H351
 • Repr. 2, H361d
 • STOT RE 2, H373
 • Aquatic Acute 1, H400
 • Aquatic Acute 1, M-factor=10
 • Aquatic Chronic 1, H410
 • Aquatic Chronic 1, M-factor=10

Časová osa záměru

Podáno ke kontrole 2022-09-19

Dokumenty

Související látky

Přidáním kterékoli z následujících látek na svůj seznam hlídaných budete monitorovat i tento regulatorní záznam a všechny případné nové regulatorní záznamy související s touto látkou.

Související regulatorní záznamy

Přidejte související látku na svůj seznam hlídaných a budete monitorovat i tento regulatorní záznam.